Блог със статии

 

 

 

Одобрена на Общото събрание на ЕЛАРД, Брюксел, 10 април 2019 г.

Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ELARD / ЕЛАРД), постигна съгласие и издаде Декларация от Тарту в края на 2016 г. Тя беше последвана в края на 2017 г. от документ за позиция за подхода ЛИДЕР след 2020 г. През септември 2018 г. ЕЛАРД организира конференцията „LEADER Reloaded”/ „ЛИДЕР презареждане“ в Европа, Португалия с повече от 280 участници от 28 страни, които да направят преглед на постиженията на ЛИДЕР / ВОМР в светлината на правните предложения за европейските структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИФ) и Общата селскостопанска политика (ОСП), издадени по-рано през 2018 г.

Image