meeting 000 1

        На 01.11.2019г. в сградата на община „Марица“ се проведе информационна среща по процедура за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“, организирана от СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“.

Image