M05
МИГ – Община Марица, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“.

В периода на втория прием по процедурата постъпиха 7 проектни предложения.

entrepreneur small biz credit

На 30.09.2019г. изтече срокът по втория прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“. В рамките на този срок бяха входирани 7 проектни предложения, с което общият брой на получените по първи и втори прием проектни предложения става 9.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ М04
„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.068 МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

 P9270358

Председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за финансиране по процедура BG05M9OP001-1.043 МИГ-Община Марица М02 „Активно включване - младежи“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

P9051784 2

        На 05.09.2019г. председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
        Проектът „Подобряване на три спортни площадки в община "Марица" предвижда


6.4

Уведомяваме ви, че на 09.08.2019г. МИГ-Община Марица подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията, иницииран от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.Изменението касае интензитета на подпомагане на проекти за развитие на туризъм,

 

contract2През месец август 2019г. СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ подписа 2 нови административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти от територията на община „Марица“. Сключените договори са по процедура М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

businessstartup

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица" кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

тикче зелено

На 01.04.2019г. МИГ-Община Марица обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица М07 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА ОЦЕЛЯВАНЕ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“, финансирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с първи краен срок за кандидатстване до и общ бюджет по процедурата В периода на прием са входирани

it strategy consultant

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на изпълнение на Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за оказване на консултантска помощ в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане в процеса на програмиране за периода 2021-2027 г.

Обхватът на проекта с МБВР е съсредоточен

Image