Бенефициенти по процедури на МИГ- Община Марица взеха участие в обучение, проведено от Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

training e1497361555655

На 29.10.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката на ул. "6-ти септември" №21 се проведе обучение на бенефициенти по следните процедури:


∙ BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
∙ BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“
∙ BG16RFOP002-1.006 МИГ Девня –Аксаково - "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
∙ BG16RFOP002-1.015 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
∙ BG16RFOP002-2.030 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП";
∙ BG16RFOP002-2.031 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
∙ BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП”
∙ BG16RFOP002-2.038 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
∙ BG16RFOP002-2.039 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“
∙ BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“
Бенефициентите бяха запознати с начина на отчитане на Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Разгледани бяха документите, подлежащи на проверка от страна на УО. Експерти от УО на ОПИК акцентираха върху следните по-важни стъпки при отчитането на проектите:
- искане за изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ;
- документация от провеждани тръжни процедури (документация за откриване на процедура; оценителен протокол; сключен/проект на договор);
- подаване на искания за плащане, в т.ч. и подаване на искане за авансово плащане;
- съставяне на план за разходване на средствата;
- кореспонденция с УО на ОПИК и др.;
В края на обучението бяха представени установените от УО на ОПИК пропуски, допускани от бенефициентите в ИСУН 2020.

Image