МИГ-Община Марица набира проектни предложения по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

4.2

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е с един краен срок за кандидатстване - 29.12.2020 г.17.00 ч.

Допустими кандидати:

  1. земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
  2. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/

 

Image