МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА НАБИРА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – УЯЗВИМИ ГРУПИ“

M05
МИГ – Община Марица, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“.
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
• Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
• Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
• Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
• Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР 
 
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ - Община Марица.
 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/ в комбинация с подкрепящи мерки, предназначени за зависимите членове на семействата в съответствие с техните индивидуални потребности;
2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги;
3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността;
4. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и на позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания.
 
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/ 
Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва: 
Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.11.2019 г., 17:00 часа.
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.03.2020 г., 17:00 часа. 
Важно! Вторият прием ще се реализира, в случай, че има остатъчни средства след приключване на първия прием! Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за втори прием е в съответствие с остатъчния финансов ресурс по процедурата.     
 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
 
Image