МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА подписа договор с Община Марица за изпълнение на проект чрез Стратегията за местно развитие

P9051784 2

        На 05.09.2019г. председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
        Проектът „Подобряване на три спортни площадки в община "Марица" предвижда

обновяване на спортни площадки – игрища за минифутбол в дворовете на училищата в селата Войводиново, Скутаре и Строево.
        Проектът е на стойност 99 777,70лв. и се финансира от бюджета на МИГ-Община Марица чрез Стратегията за местно развитие с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез подхода Водено от общностите местно развитие.
        Обновяването на спортните площадки ще допринесе за повишаване на качеството и условията на живот в тези населени места и на територията на община "Марица" като цяло. Подобряване на условията за спорт и игра в училищата стимулира движението, общуването и колективните занимания, като по този начин индиректно въздействат върху подобряване на здравословното състояние на младите, тяхната мотивация и активност. Реализацията на проекта ще спомогне за увеличаване на привлекателността и за задържане на интереса на младите и активни хора към населените места от общината.

Image