Нов договор за финансиране на проект, насочен към младите хора в Община Марица

 P9270358

Председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за финансиране по процедура BG05M9OP001-1.043 МИГ-Община Марица М02 „Активно включване - младежи“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

 

Основната цел на проект „Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община "Марица" е активирането, успешната реализация и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

По проекта ще се предостави подкрепа чрез консултации и обучения на младежи до 29 години, ще бъдат насърчавани да използват различни източници на информация и да бъдат инициатори на действия, свързани с успешната им лична и професионална реализация.

Проектът е на стойност 96 995 лв. и е с изцяло безвъмездно финансиране от бюджета на МИГ-Община Марица чрез Стратегията за местно развитие и подхода Водено от общностите местно развитие.

Реализацията на проекта ще спомогне за повишаване на активността и компетенциите по отношение на успешната трудова реализация на младите хора в община Марица. Младежите, които ще участват в проекта, ще придобият нови знания и умения, които в бъдеще ще могат да използват при търсене на работа и реализация на трудовия пазар. Те ще подобрят своите умения за общуване, работа в екип и ще станат по-уверени и самостоятелни. Тези качества ще им помогнат да са по-активни и да се представят добре пред потенциални работодатели.

Image