Приключи приемът на проектни предложения по Мярка М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ-Община Марица“

В периода на втория прием по процедурата постъпиха 7 проектни предложения.

entrepreneur small biz credit

На 30.09.2019г. изтече срокът по втория прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“. В рамките на този срок бяха входирани 7 проектни предложения, с което общият брой на получените по първи и втори прием проектни предложения става 9.

 

Подаването на проектните предложения по процедурата се извърши изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Целта на процедурата е да се насърчат предприемаческите идеи на МСП от територията на местната инициативна група в областта на здравеопазването, процесите свързани със застаряване на населението, демографските въпроси, културните и творчески индустрии.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 700 000 лева.

Предстои оценка от МИГ на проектните предложения, подадени в рамките на втория прием и разглеждане на оценителния доклад от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. При наличие на одобрени проектни предложения ще бъдат подписани тристранни договори с одобрените бенефициенти.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание Споразумение № РД50-195/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Община Марица.

Списъкът с подадените проектни предложения по I-ви и II-ри прием по процедурата можете да намерите ТУК.

Image