Читалището в с.Труд създава по проект МузАтелие

Снимка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В културна информационно-творческа стая ще се възроди едно забравено, но изключително ценно културно наследство – шитата дантела „Кене".

        През 2020г. народно читалище „Светлина – 1929г.“ в с.Труд стартира изпълнението на проект „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая. Основната цел на проекта е да се съхрани и популяризира културното наследство в селото по съвременен и атрактивен начин, така че да обогатява знанията и събужда интереса на деца, младежи, родители, жители на с. Труд и гости от община Марица и извън нея.

        Проектът предвижда да се извърши проучване, което включва изследване и събиране на материални и нематериални ценности и факти, разкази, легенди за местните занаяти и конкретно шитата дантела „Кене“. Известна под името „Кене“ е една от най-фините и изящни видове шита българска дантела.
        Проектът ще даде възможност на желаещите да участват в него да творят и да допринесат за запазването на специфичните умения по шиене на „Кене“ чрез планираните обучения в продължение на 6 месеца. За създаване на уютна атмосфера за участниците в обученията е предвидено закупуване на обзавеждане и оборудване за творческата стая.
        Проектът е на стойност 19 880лв. и ще бъде финансиран от бюджета на МИГ-Община Марица чрез Стратегията за местно развитие с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез подхода Водено от общностите местно развитие.
        СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.