Подобряване условията на труд, постигане на устойчива заетост и повишаване качеството на труда в ООД Ланстар

news 91 12

 

 

„Ланстар“ ООД, с. Войводиново, общ. Марица, изпълнява дейности в рамките на административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.031-0010-C01 „Подобряване условията на труд, постигане на устойчива заетост и повишаване качеството на труда в ООД Ланстар“, МИГ Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

Основните цели на дейностите по проекта са оптимизиране управлението на трудовия процес в ООД Ланстар, както и подобряване на социално-битовите условия за работещите и оптимизиране на микроклимата в работното помещение. Изпълнението на дейностите по проекта целят да мотивират персонала,

да повишат трудовата дисциплина и производителност в компанията, да създадат предпоставки за още по-сигурна и спокойна обстановка на труд и отдих на служителите. Повишаването на квалификацията на служителите чрез провеждането на надграждащи обучения, разработването и внедряването на стандарт по управление на безопасността на труда, ще доведе до повишаване ефективността на трудовия процес. Целта на проекта е също осигуряване на устойчива заетост чрез организиране на транспорт от и до работното място, с цел запазване на съществуващите работни места на служители с адрес по местоживеене различен от този седалището на фирмата. Целевата група по проекта включва всички служители на фирмата.

Очакваните резултати са: Лична мотивация за проява на инициатива и самоконтрол при употребата, поддържането и съхранението на ЛПС, работно облекло; осъзнат стремеж за участие  в процеса на непрекъснато подобряване условията на труд; минимизиране риска от трудови злополуки и професионални заболявания чрез превенция при източника на потенциалната опасност; съхраняване здравето и работоспособността на работещите и повишаване качеството на живот; повишаване производителността и конкурентоспособността, което води до установяване на трайна заетост в предприятието и възможности за наемане на нови служители.

Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до постигането на следните резултати:

Дейност 1 - Закупуване на ЛПС и работно облекло според специфичните нужди на работещите:

Комплексната грижа за сигурността на работещите, в която се включва и осигуряването на гореспоменатите средства, е сред основните предпоставки за сигурност, качество и резултатност на трудовия процес, което от своя страна води до постигане на устойчива заетост, запазване на работните места, възможности за осигуряване на нови такива.

Дейност 2 - Оборудване с подходящи ергономични столове и монитори за работещите в администрацията на компанията:

Осигуряването на ергономично оборудване ще доведе до повишаване на ефективността на извършваната от служителите работа, постигане на по-качествена работна среда, минимизиране на рисковете за здравето на работещите.

Дейност 3 - Осигуряване на обучение на работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място:

Повишаването на компетентността и уменията на работещите относно специфичните рискове за здравето е част от общата ангажираност на работещи и работодател за спазване на трудовото законодателство, повишаване стандарта на трудовия процес. С изпълнението на дейността се очаква постигане на по-висока заинтересованост от персонала относно съществуващите рискове при работа, начините за превенция, повишаване на отговорността на работещите по време на трудовия процес.

Дейност 4 - Разработване и внедряване на Система за безопасност и здраве при работа, в съответствие с OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система:

Внедряването и сертифицирането на стандарт за управление на ЗБУТ в максимална степен ще доведе до свеждане до минимум на възможностите за възникване на наранявания, злополуки и др. по време на работа. Стриктното спазване на дейностите по стандарта за безопасност на труда води до по-качествен процес на работа, което увеличава производителността, води до по-високи резултати. Осъществяването на трудовия процес спрямо стандартите за безопасност е гаранция за заетост на квалифициран и мотивиран персонал, което означава устойчива заетост.

Дейност 5 - Оборудване на кът за отдих и почивка чрез закупуване на комбинирана машина за топли напитки, диспенсър за топла и студена вода:

Повишаване на комфорта на почивка и отдих по време на работния ден, повишаване самочувствието и мотивация на работещите, допълване на отговорността на работодателя относно прилагането на мерки за оптимизиране на работния процес чрез подобряване на условията за отдих и почивка.

Дейност 6 - Осигуряване на транспорт от и до работното място за служителите, живущи извън населеното място, в което е седалището на фирмата:

Взаимна удовлетвореност на двете страни - работодател и работници, което ще доведе до повишаване мотивацията и качеството на труд, а също и доверието в работодателя, от страна на работещите, от друга страна ще заяви социалната отговорност от страна на работодателя спрямо работещите в предприятието.

Общата стойност на проекта е 34 650,48 лв.

Размерът на европейското съфинансиране е 29 452,90лв, а размерът на националното съфинансиране е 5 197,98 лв.

Проектът се изпълнява за периода от 29.08.2018 г. до 29.08.2019 г.