Подобряване условията на труд в ЛОЗАНА-62 ЕООД

news 91 1лозана

 

 

 

 

 

 

„ЛОЗАНА-62“ ЕООД изпълнява дейности в рамките на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.031-0003-C01, „Подобряване условията на труд в ЛОЗАНА-62 ЕООД“, МИГ Община Марица М03, „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

 

"Лозана 62" ЕООД е фирма, чийто предмет на дейност е производството на хляб и хлебни изделия. Фирмата разполага с най-модерната лентова пещ, като производството е изцяло автоматизирано - от замесването до опаковката. Изпичането става на естествен гранит. За успеха на "Лозана 62" ЕООД стои екип от 46 души квалифициран персонал. Ръководството на фирмата осъзнава, че човешкия ресурс е най-важният ресурс за едно предприятие. "Лозана 62" ЕООД постоянно полага усилия за подобряване условията на труд на своите служители, както и подобряване професионалния и здравния им статус, каквато е и основната цел на изпълнявания от фирмата проект.

Специфичните цели са:

  • Да се оптимизира управлението и развитието на човешките ресурси посредством разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в унисон с политиките за развитие на предприятието;
  • Да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд, да се подобри професионалният и здравният статус на работниците и служителите чрез закупуване на специално работно облекло и колективни средства за защита;

Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до постигането на следните резултати:

Дейност “Разработване, адаптиране и въвеждане на методи и процеси за равитие на човешките ресурси

Разработена и внедрена система за управление на човешките ресурси за оптимизация на работните процеси, вкл.въвеждане на гъвкави форми на заетост и др. практики за по - лесно съвместяване на професионален и личен живот, удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници (над 54г.) и въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване производителността и опазване на околната среда.

Дейност “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите

  • Осигуряване на колективни средства за защита

В резултат от дейността ще бъдат осигурени въздухоохлаждаем агрегат - 1 бр. и сплит канален климатизатор - 3 бр. По този начин ще се осигурят по - добри, безопасни и здравословни условия на труд. Ще бъде подобрен професионалния, здравен статус и микроклимат в производствения цех на фирмата. Ще бъдат постигнати комфортни температури при работа, също така и постигнати нива на ергономичност при работа съответстващи на нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организиция на работното място.

  • Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло

Ще бъдат закупени специално работно облекло за зимен и летен период (46 комплекта лятно и 46 комплекта зимно предпазно работно облекло), защитни обувки (46 чифта зимни и 46 чифта летни), термо ръкавици (46 чифта), което ще доведе до намален риск от трудови злополуки и професионални заболявания. Това ще допринесе също така и за създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и адаптивността на работната сила.

 

Общата стойност на проекта е 91 459.28 лева. Размерът на европейското съфинансиране (ЕСФ) е 77 740.39 лева, а националното съфинансиране е 13 718.89 лева. Проектът се изпълнява в периода 30.08.2018 г. - 30.08.2019 г.