Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД

logo opik          2      амек тойс   

  

 

 

 

Бенефициент: "Амек Тойс" ООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.013-0002-C01

Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД

Обща стойност: 260 062.00 лв., от които 154 736.89 лв. европейско и 27 306.51 лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.06.2018г.

Край: 20.04.2019г.

Място на изпълнение на проекта: с. Труд

Общата цел на проекта е: Подобряване конкурентоспособността на „Амек Тойс” ООД чрез повишаване на производителността и засилване на експортния потенциал на предприятието.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Подобряване на производствените процеси, увеличаване на производствения капацитет и разширяване на пазарните позиции, включително чрез диверсификация на дейността.
  2. Внедряване на нови технологии и методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, което да доведе до увеличена производителност на

труда, положителен ефект върху околната среда и увеличена добавена стойност на продукцията.

Описаните цели ще се постигнат чрез изпълнение на дейност 1 по проекта с насоченост към:

- Повишаване на производителността;

- Ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии и методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

- Подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални активи;

- Диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятието и достъп до пазари.

В резултат на изпълнението на проекта „Амек Тойс” ООД ще постигне следните основни резултати:

  1. Подобрени производствени процеси - 2бр.
  2. Увеличен производствен капацитет: 50,00%.
  3. Внедрени производства на нови продукти - 3бр.
  4. Подобрена ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес(чрез внедрени 3бр. нови технологии и 1 нов метод) и положително въздействие върху опазването на околната среда.

Чрез реализацията на проекта „Амек Тойс” ООД ще подобри конкурентоспособността си, ще си осигури устойчиво пазарно присъствие при най-адекватното съотношение между разходи и ползи и ще допринесе за постигането на първа и втора стратегическа цел и на специфичните цели по отношение на ОП “Иновации и конкурентоспособност", заложените в СМР на МИГ- Марица.