Възможност за професионална реализация в «Артистико» ЕООД за млади хора от община Марица

news 91 1

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел:

«Възможност за професионална реализация в «Артистико» ЕООД за млади хора от община Марица“

Главна цел:

Предоставяне на възможност за професионална реализация в "Артистико" ООД на млади хора от община Марица, в съответствие с необходимостта от разширяване на производствената и търговска дейност на дружеството.

Специфичните цели на проекта са следните:

 1. Да бъдат идентифицирани и включени в проекта общо 5 безработни и/или неактивни на пазара на труда лица до 29 г, отговарящи на всички изисквания на целевата група.
 2. Да бъдат оборудвани нови 5 работни места
 3. Да бъдат създадени минимум 3 устойчиви работни места след края на срока на субсидираната заетост, чрез подбор между участвалите в проекта лица.

Бенефициент: АРТИСТИКО ЕООД

Основни дейности:

 1. Наемане на 5 безработни и/или неактивни лица за срок от 6 месеца на различни длъжности.
 2. Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на новосъздадените 5 работни места.
   
  Обща стойност: 66 074,52 лв., от които 56 163,34 лв. европейско и 9 911, 18 лв. национално съфинансиране.

  Начало: 01.03.2019г
  Край: 30.11.2019г

Проектът се финансира с финансовата подкрепа на ОП «Развитие на човешките ресурси» на ЕС по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ Община Марица М02 „Активно включване - младежи“