Възможност за професионална реализация в «Артистико Системс» ООД за млади хора от община Марица

news 91 1

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел:

«Възможност за професионална реализация в «Артистико Системс» ООД за млади хора от община Марица“

Главна цел:

Предоставяне на възможност за професионална реализация в "Артистико Системс" ООД на млади хора от община Марица, в съответствие с необходимостта от разширяване на производствената и търговска дейност на дружеството.

Специфичните цели на проекта са следните:

  1. Да бъдат идентифицирани и включени в проекта общо 7 безработни и/или неактивни на пазара на труда лица до 29 г, отговарящи на всички изисквания на целевата група
  2. Да бъдат оборудвани нови 7 работни места

3.Да бъдат създадени минимум 4 устойчиви работни места след края на срока на субсидираната заетост, чрез подбор между участвалите в проекта лица.

Бенефициент: АРТИСТИКО СИСТЕМС ООД

Основни дейности:

  1. Наемане на 7 безработни и/или неактивни лица за срок от 6 месеца на различни длъжности.
  2. Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на новосъздадените 7 работни места

 
Обща стойност: 68 388,92 лв., от които 58 130,58 лв. европейско и 10 258, 34 лв. национално съфинансиране.


Начало: 01.03.2019г.

Край: 31.12.2019г.

Проектът се финансира с финансовата подкрепа на ОП «Развитие на човешките ресурси» на ЕС по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ Община Марица М02 „Активно включване - младежи“