За стратегията

Oодобреният бюджет на Стратегията на „МИГ-Община Марица“ е в размер на 6 375 575 лв. и включва финансиране от 3 европейски фонда:


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

чрез Програмата за развитие на селските райони

2 933 745 лв.


Европейски социален фонд (ЕСФ)

чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“

1 486 000 лв.


Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“

1 955 830 лв.Мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“ са следните*:


ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Допустими получатели:

 • Земеделски производители от територията на МИГ –  физически лица с постоянен адрес и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище и адрес на управление  на територията на община Марица;
 • Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева
 • Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева

Интензитет на подпомагане:

БФП е в размер на 50% от общия размер на допустимите разходи. Интензитетът се увеличава в случаите, описани в  Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Община Марица, в частта за мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Максималното комбинирано подпомагане е в размер до 90% от допустимите за подпомагане разходи. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане

 • разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 700 000 лева.


 

ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Допустими получатели:

 • Земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 15 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, и 40%  от общия размер за проекти, представени от големи предприятия.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 300 000 лева.ПРСР 2014-2020

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Допустими получатели:

 • Земеделски стопани, ЕТ, или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите ;
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ не може да надвишава 65%  от общите допустими разходи.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 500 000 лева.ПРСР 2014-2020

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Допустими получатели:

 • Община Марица;
 • Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ;
 • Читалища от територията на МИГ.

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи е 20 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

 Интензитет на подпомагане:

 • За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.
 • В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи – 75% финансиране.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 800 000 лева.ПРСР 2014-2020

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Допустими получатели:

 • Община Марица;
 • Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ;
 • Читалища на теритоирята на МИГ.

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 400 000 лева.ПРСР 2014-2020

Мярка МО1 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“

Допустими кандидати:

 • Община Марица;
 • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
 • Читалища от територията на МИГ.

Финансови параметри:

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева.

Интензитет на финансовата помощ:

БФП е в размер на 100% от общия размер на допустимите разходи за получател  публично лице и в случай, че проектът не генерира приход;

БФП е в размер на 70% от общия размер на допустимите разходи за получател публично лице и в случай, че проектът генерира приход;

Разликата  между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката в Стратегията на МИГ е в размер на 233 745 лева.ОПРЧР 2014-2020

Мярка М02 „Активно включване  – младежи“

Допустими получатели:

 • Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;
 • Работодатели;
 • Социални партньори;
 • Общини и райони на общини;
 • Центрове за информация и професионално ориентиране;
 • Неправителствени организации;
 • Обучителни организации.

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 400 000 лв.ОПРЧР 2014-2020

Мярка М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Допустими получатели:

 • микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели.

Целевата група:

 • работещите в микро, малки, средни и големи предприятия от територията на МИГ.

Допустими дейности:

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 500 000 лв.ОПРЧР 2014-2020

Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

Допустими получатели:*

 • Община Марица.
 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Работодатели;
 • Организации предоставящи посреднически услуги;
 • Обучителни организации;
 • Центрове за информация и професионално ориентиране;
 • Читалища;
 • НПО;
 • Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;
 • Регистрирани поделения на вероизповеданията.

 Финансови параметри за проектите:      

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева

 Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 300 000 лв.ОПРЧР 2014-2020

Мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“

Допустими получатели:

 • Неправителствени организации на територията на Община Марица;
 • Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;
 • Обучителни организации;
 • Доставчици на социални услуги;
 • Доставчици на здравни услуги;
 • Регистрирани поделения на вероизповеданията;
 • Община Марица;
 • Работодатели.

Допустими дейности:

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е  286 000  лв.ОПИК 2014-2020

Мярка 06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Допустими получатели:

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години  към крайната дата за подаване на проектни предложения.

3) Кандидати могат  да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

4) Кандидати могат  да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Клонове на юридически лица не могат да кандидатстват по мярката поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи е 60 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Максималният размер на помощта не може да надхвърля 90% от общия размер на допустимите разходи или 180 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 355 830 лв.ОПИК 2014-2020

Мярка 07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

Допустими получатели:

 • Стартиращи и съществуващи, с по-малко от три приключили финансови години, пред-приятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и социално предприемачество.

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи е 60 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

 • Малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%;
 • Средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 700 000 лв.ОПИК 2014-2020

Мярка 08 „Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“

Допустими получатели:

 • Съществуващи малки и средни предприятия според НСНМСП от територията на МИГ

Финансови параметри за проектите:

 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 300 000 лева.
 • Минимумът на общите допустими разходи е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане

 • Малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%;
 • Средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 900 000 лева


* Подробна информация за мерките, включени в Стратегията може да намерите в официалния документ „Стратегия за местно развитие“, наличен на официалния сайт на Сдружението в секция Стратегия за местно развитие. Моля, следете за налични изменения!

Image