Често използвани съкращения

БФП - Безвъзмездна финансова помощ

ВОМР - Водено от общностите местно развитие

ДДС - Данък върху добавената стойност

ДФЗ - Държавен фонд “Земеделие”

ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕС - Европейски съюз

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕСФ - Европейски социален фонд

ЕФМДР -Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие

ЗДДС - Закон за данък добавена стойност

ЗДП - Закон за държавните помощи

ЗЕЕ - Закон за енергийната ефективност

ЗЕУ - Закон за електронното управление

ЗКН - Закон за културното наследство

ЗООС - Закон за опазване на околната среда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

ЗОС - Закон за общинската собственост

ЗПЗП - Закон за подпомагане на земеделските производители

ЗУСЕСИФ - Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г

ЗУТ - Закон за устройство на територията

ИА МТСП - Изпълнителна агенция Министерство на труда и социалната политика

ИС РМП - Информационна система Регистър за минималните помощи

ИСУН 2020 - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България

КЕП - Квалифициран електронен подпис

КППП - Комисия за подбор на проектни предложения

КСС - Количествено-стойностни

КФ - Кохезионен фонд

МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите

МИГ - Местна инициативна група

МФ - Министерство на финансите

Наредба 22 - Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

НИНКН - Национален институт за недвижимо културно наследство

НСИ - Национален статистически институт

ОПИК - Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

ОП РЧР - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ПМС - Постановление на Министерски съвет

ПРСР 2014 – 2020 г. - Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РУО - Ръководител на управляващия орган

СВОМР - Стратегия за изпълнение на водено от общностите местно развитие

СМР - Строително-монтажни работи

УО - Управляващ орган

ЮЛНЦ - Юридическо лице с нестопанска цел

 

Image