Полезни връзки

Официален сайт на СНЦ „МИГ-Община Марица“: http://leader-maritsa.eu/

Община Марица: http://maritsa.bg/

Министерство на земеделието, храните и горите: http://www.mzh.government.bg/bg/

Министерство на труда и социалната политика: https://www.mlsp.government.bg/

Министерство на икономиката: https://www.mi.government.bg/bg

Министерство на финансите: http://www.minfin.bg/

Държавен фонд „Земеделие“: http://www.dfz.bg/

Единен информационен портал: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/

Национална служба за съвети в земеделието: https://www.naas.government.bg/

Национална селска мрежа: https://ruralnet.bg/

НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.- https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715490

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 4 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.- https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136886957

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.- https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136887858

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ(ЗУСЕСИФ) - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858

Изпълнение на оперативните програми - http://2020.eufunds.bg/bg/0/0

Информационна система за управление и наблюдение - ИСУН 2020:

За подаване на проектно предложение -https://eumis2020.government.bg

Image