Покана за двудневно обучение на 2-ри и 3-ти декември 2019г.

Снимка покана РЧР

        МИГ-Община Марица кани всички желаещи да вземат участие в обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси”, което ще се проведе на 2-ри и 3-ти декември от 10:00ч. в офиса на МИГ-Община Марица в с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.


        В първия ден от обучението ще бъдат разгледани общите положения, свързани с изпълнението на проекта, промени и изменения в договорите, кореспонденция с управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Ще бъде засегната темата за избор на изпълнители – нормативна уредба, процедури, конфликт на интереси. Също така ще бъде направена практическа демонстрация в ИСУН, свързана с избора на изпълнители. Ще се наблегне на техническото и финансово отчитане на проектните дейности.
        На втория ден от обучението ще се обърне внимание на подготовката на искане за плащане в ИСУН – авансово, междинно и окончателно, верификация на разходи, нередности и финансови корекции. Важна част от програмата на обучението е и мониторинга на изпълнението на проектите. Ще бъдат представени и често допускани грешки при изпълнението на проекти.

Очакваме ви!

Image