Материали от обучения

OБУЧЕНИЯ 2021

Обучение на тема "Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР – преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагане на СВОМР. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства." 30.08.2021г., с. Калековец

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по СВОМР", 31.08.2021г., с.Бенковски

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Обучение на тема "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ”, 01.09.2021, КИЦ "Малтепе", с.Маноле

Презентация 1 - Изтегли PDF

Обучение на тема "Какво са всъщност „Умните селища“ (smart villages)", 28.09.2021, КИЦ "Малтепе", с.Маноле

Презентация 1 - Изтегли PDF

ОБУЧЕНИЯ 2020г.

Обучение на тема „Съвременни форми и начини за развитие и популяризиране на културното наследство” от 28.10.2020г., КИЦ "Малтепе", с.Маноле

Обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие” от 04.11.2020г., с Войводиново

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3.1 - Изтегли PDF

Презентация 3.2 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

Обучение на тема „Територията на МИГ - Община Марица - чиста вода, въздух и земя!” от 12.11.2020г., с.Бенковски

Обучение на тема „Управление на успешен малък бизнес, включително и чрез възможностите за финансиране от ЕСФ” от 18.11.2020г., с.Труд

Обучение на тема „Развитие на местната общност за преодоляване на негативните стереотипи” от 20.11.2020г., с.Царацово

ОБУЧЕНИЯ 2019г.

Обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по Програмата за развитие на селските райони", 09-10.12.2019, с. Калековец

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

Обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 02-03.12.2019г., с. Калековец

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

Обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, 05-06.12.2019, с. Калековец

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3.1 - Изтегли PDF

Презентация 3.2 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

ОБУЧЕНИЯ 2018г.

Обучение на тема „Подготовка и разработване на проекти по мерките от ОПРЧР", 17-18.09.2018, с. Бенковски

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Обучение на тема "Подготовка и разработване на проекти по мярка 7.2, мярка 7.5 и мярка М01 от ПРСР", 01-02.10.2018, КИЦ "Малтепе", с.Маноле

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Обучение на тема "Подготовка и разработване на проекти по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4.1 от ПРСР”, 03-04.10.2018, КИЦ "Малтепе", с. Маноле

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Коментирайте мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“. Задайте Вашите въпроси и коментирайте с другите партньори?

Image